تفاوت روش باز و روش بسته در جراحی بینی

در جراحی بینی، روش بسته و باز دو روش متفاوت هستند.

در روش بسته، جراحی از داخل بینی انجام می‌شود و هیچ بریدگی خارجی انجام نمی‌شود. در این روش، پوست و بافت‌های نرم بینی به صورت کامل حفظ می‌شوند و فقط به قسمت داخلی بینی دسترسی دارند. این روش مناسب برای کسانی است که نقص ظاهری کمتر در بینی خود دارند و تغییرات کمتر در شکل آن را مورد نظر دارند.

اما در روش باز، چندین بریدگی خارج از بینی صورت می‌گیرد تا به قسمت‌های عمقی تر از بافت‌های نرم دسترسی پیدا شود. در این روش، پوست و بافت‌های نرم بینی به صورت جزئی حذف می‌شوند تا به قسمت‌های عمق تر دست گیر شود. این روش مناسب برای کسانی است که نقص ظاهری بیشتر در بینی خود دارند و تغییرات بزرگتر در شکل آن را مورد نظر دارند.
با این حال، هر یک از این روش‌ها ممکن است بستگی به نوع تغییرات مورد نظر در بینی شما داشته باشد. بهتر است با پزشک خود درباره روش مناسب جهت جراحی بینی صحبت کنید.