بخش بستری مرکز جراحی دکتر دبیر اشرافی

بخش بستری مرکز جراحی دکتر دبیر اشرافی واقع در طبقه 4 از اتاقهای نیمه خصوصی (دو تخته) و خصوصی (تک تخته) تشکیل شده است. استفاده از مدرن ترین تجهیزات رفاهی و پزشکی  در محیطی آرام و استریل  فضایی بسیار آرام بخش و امن برای بیماران را فراهم کرده است. در هر اتاق  علاوه بر سرویس بهداشتی امکانات رفاهی شامل تلویزیون، یخچال، مبلمان و کمد لباس  در نظر گرفته شده است. لازم به توضیح است یک نفر می تواند به عنوان همراه، مجوز حضوررا داشته باشد. همچنین این مرکز با انتخاب  پرستاران و پرسنل بخش بستری با تجربه و با دقت  احتمال هرگونه خطا و نارضایتی را به حداقل رسانده اند.