انجام عمل در صورت لزوم و حصول نتیجه

دربرخی موارد به تشخیص پزشک  معالج لازم است قبل از استفاده از روش های لقاح آزمایشگاهی عمل هایی جهت رفع مشکلات رحم و آمادگی آن انجام شود که در این صورت بیمار در جریان کامل دلایل انجام این نوع عمل ها قرار میگیرد .که  ما مفتخریم که به عنوان اولین مرکز لیزرلاپارسکوپی  و اولین مرکز تشخیص اختلالات کروموزومی جنین پیش از بارداری شناخته شده هستیم و روزانه دهها بیمار از خدمات این مرکز استفاده می کنند.