قابل توجه مردان نابارور مبتلا به اولیگواستنواسپرمی

(PLATELET – RICH – PLASMA) PRP در ناباروری آقایان

درمان PRP در نازائی زنان با تزریق پلاکت غلیظ شده به داخل تخمدان و هم چنین از تزریق این پلاکت به داخل رحم (با اثربرآندومتر) شرح داده شده است .

از مدتی قبل ما انجام PRP با تزریق پلاکت غلیظ شده به داخل بیضه را آغاز نمودیم (در تعداد محدود بیماران) و قصد داشتیم که این مطالعه را کامل  و ارائه نمائیم.

در جدید ترین کنفرانس ESHRE یک مقاله مختصر در این مورد چاپ شده که مشوق ما گردید و درباره این روش توضیحات بیشتری به همکاران ارائه نمائیم.

در این مقاله نشان داده اند که تزریق PRP به داخل بیضه در موارد ناباروری بعلت اولیگواستنواسپرمی میتواند در افزایش کیفیت اسپرم موثر باشد.

         وقتی 3 فاکتور تعداد اسپرم (concentration)،حرکت اسپرم(motility)،اشکال طبیعی(  normal morphology)را6 ماه پس از تزریق با  baseline مقایسه نمودند.افزایش تعداد (concentration) و حرکت (motility)،چشمگیر( significant )بود ولی تاثیر روی مورفولوژی جزئی بود .گروه شاهد در این مطالعه بیمارانی بودند که درمان داروئی دریافت کرده بودند.

 T و free T 6ماه پس از PRP نیز به طور چشمگیری ( significant ) افزایش نشان می داد .نتیجه این مقاله که با یافته های ما منطبق است نشان می دهد که انجام PRP می تواند در موارد اولیگواستنواسپرمی در ناباروری مردان موثر باشد لیکن سوالات زیر باقی می ماند:

  • تاثیر آن در بیماران آزواسپرمیک چیست؟
  • دوز تزریق و دفعات تزریق چگونه است؟
  • عوارض جانبی این عمل چه می باشد؟

در حال حاضر پروتکل جدید این درمان در مرکز نازائی غزال (دکتردبیراشرافی) طراحی شده و در حال اجرا می باشد.