دکتر نسرین مقدمی

جراح ومتخصص زنان وزایمان
فوق تخصص نازایی وناباروری

عضو هيئت علمي و استاد گروه زنان و زايمان دانشگاه تهران
جراح لاپارسکوپی پیشرفته ولقاح آزمایشگاهی
مشاور زنان کمیته کنترل عفونت بیمارستان میرزاکوچک خان
عضویت درشورای پژوهشی وپایان نامه گروه زنان ومامایی بیمارستان میرزاکوچک خان
عضویت درکمیته اصلی مدیریت کیفی دربیمارستان میرزاکوچک خان
مسوول کارورزان بیمارستان میرزاکوچک خان
عضو کمیته علمی کنگره زنان و مامایی دانشگاه تهران